เสวนาโต๊ะกลม “การปฏิรูปวิชาชีพทนายความ ในประเทศไทย”

วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 12.30 น.

ห้องไลบราลี 2 โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพมหานคร

 

ร่วมจัดงานโดย

มูลนิธิธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย (Asian Governance Foundation: AGF)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance: CPG) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มูลนิธิฮันส์ ไซเดล ประเทศไทย (Hanns Seidel Foundation)

 

กำหนดการ

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน

 

8.30 – 8.50 น.  กล่าวเปิดงานเสวนา

Dr. Duc Quang Ly ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ผู้เข้าร่วมงานแนะนำตัว

– ผู้ช่วยนักวิจัยแนะนำโครงการศึกษาวิจัย

ผู้ร่วมเสวนา (เรียงลำดับตามตัวอักษร):

กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โกสิทธิ์ ประสิทธิ์เวโรจน์ ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย LS Horizon

ธนพล เลิศวรกุลชัย ทนายความอิสระ

เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศิราณี คีรีวรรณ์ ทนายความบริษัท Baker McKenzie

สโรชา ทองเพิ่ม ทนายความบริษัท Weerawong C&P

อาลยัส หะยีสาและ อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้นำเสวนา:

อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

8.50 – 10.30 น. เสวนา เรื่อง “การปฏิรูปวิชาชีพทนายความ ในประเทศไทย” (ช่วงที่ 1)

 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

 

10.45 – 12.20 น. เสวนา เรื่อง “การปฏิรูปวิชาชีพทนายความ ในประเทศไทย” (ช่วงที่ 2)

 

12.20 – 12.30 น. กล่าวปิดงานเสวนา

 

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน